ปริญญาตรีอังกฤษ 3 ปี บริหารธุรกิจ

หลักสูตรเราเป็นอย่างไร?

เรียนในไทย 2 ปี

**ได้รับใบประกาศ Higher National Diploma (HND)**

ปีสุดท้ายที่ต่างประเทศ

**เรียนจบปริญญาตรีภายใน 1 ปีจากมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก**

หรือ

เรียนปีสุดท้ายที่วิทยาลัยบริทิช

ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ
• จากประเทศอังกฤษ
(มหาวิทยาลัย Wolverhampton)
• จากประเทศไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

ผู้คนคิดอย่างไรกับ BTEC ?

สถาบัน BTEC ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย

โครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัยบริทิช หลักสูตรปกติ

แผนการเรียน - ปีที่ 1

Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business

วิชาหลัก(120 หน่วยกิต)

รายวิชาหลัก

 1. ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 2. การตลาด
 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 4. การจัดการและการดำเนินงาน
 5. การบัญชีบริหาร
 6. การจัดการโครงการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  (Pearson-set)

วิชาเลือก

 1. กฎหมายธุรกิจ
 2. นวัตกรรมและการค้า
 3. การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก
  การจัดการ
 4. บัญชีการเงิน
 5. การสรรหาผู้บริหาร
 6. การจัดการทุนมนุษย์

หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

แผนการเรียนปีที่ 2

Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business

วิชาหลัก(120 หน่วยกิต)

รายวิชาหลัก

 1. วิจัย (Pearson-set)
 2. พฤติกรรมองค์กร

วิชาเลือก

 1. การเก็บภาษี
 2. การจัดการสถิติ
 3. กลยุทธ์ทางธุรกิจ
 4. ระบบไอทีธุรกิจ
 5. ระบบธุรกิจ
 6. การพัฒนาบุคคล ทีมงาน และองค์กร
 7. ทรัพยากรบุคคล – คุณค่าและการมีส่วนร่วมสู่ความสำเร็จขององค์กร
 8. พฤติกรรมผู้บริโภคและความเข้าใจ
 9. การจัดการคุณค่าของลูกค้า
 10. การจัดการการขาย
 11. การตลาดระหว่างประเทศ
 12. การจัดการตราสินค้า
 13. การวางแผนเพื่อการเติบโต
 14. เจาะตลาดใหม่และต่างประเทศ
 15. ทักษะการเสนอขายและการเจรจาต่อรอง
 16. อีคอมเมิร์ซและกลยุทธ์
 17. โซเชียลมีเดียและการปฏิบัติ
 18. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิตเวลาทั้งหมด (TQT) Higher National Certificate (HNC) = 1,200 ชั่วโมง

เวลาทั้งหมด (TQT) Higher National Diploma (HND) = 2,400 ชั่วโมง

**120 หน่อวยกิต (UK) = 60 ECTS คะแนน**

แผนการเรียนปีที่ 3

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Top-up)

(มหาวิทยาลัย Wolverhampton)

วิชาหลัก(120 หน่วยกิต)

รายวิชาหลัก

 1. Business Research Methods
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. จิตวิทยาและพฤติกรรมองค์กร
 4. วิจัยอิสระ
 5. การจัดการเชิงกลยุทธ์
 6. การจัดการอาชีพของคุณ

หน่วยกิต

20 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต

Quick Message

Talk To Our Team!

Book a visit

Loading...